Logo

Plan pracy zarządu Oddziału ZNP w Pszczynie na rok 2011

Podstawa opracowania planu pracy:
1. Statut ZNP uchwalony na XL Krajowym Zjeździe Delegatów
2. Program działania Związku Nauczycielstwa Polskiego na lata 2010 – 2014
3. Plany pracy ZOŚ ZNP na 2011 rok

 

MIESIĄC

TEMAT

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI/TERMIN

I 1. Sprawozdanie statystyczne za 2010 rok.
2. Organizacja wyjazdu na spektakl „Sylwester na bis" spotkania noworocznego dla SEiR
3. Przygotowanie bilansu za 2010 rok
4. Projekt budżetu na rok 2011 – opinia OKR
5. Plan pracy Zarządu Oddziału na rok 2011.
6. Organizacja szkoleń w 2011 roku
7. Sprawozdanie i plan pracy ZSIP za rok 2010
Sekretarz, Prezes


kol. B. Wituła
Przewodniczący SEiR
Prezes, Wiceprezes, Księgowa
Prezes, Wiceprezes, Księgowa
Sekretarz, Prezes

Sekretarz, Prezes

Koordynator ZSIP8. 01. 2011
20. 01. 2011


W załączeniu
II

1. Kalendarz Imprez na 2011 rok:
-organizacja kuligu w Ustroniu - Dobce
-organizacja spotkania noworocznego z Prezesami
2. Zatwierdzenie planu szkoleń, wycieczek i wyjazdów okolicznościowych
3. Dzialalność socjalna na rzecz członków Związku - regulamin zapomóg
4. Organizacja spotkania integracyjnego SWP w oddziale tyskim
5. Wnioskowanie o „ Złote Odznaki ZNP ”Prezes i Prezesi Ognisk ZNP
Prezes, Wiceprezes, Sekretarz
Prezes, Członkowie Prezydium
Prezes, Członkowie Prezydium
Prezes, przedstawiciel SWP
Sekretarz, Prezes Oddziału26. 02. 2011 r.
04. 02. 2011 r.
24. 02. 2011 r.
24. 02. 2011 r.

wycieczka do Browaru

III 1. Zatwierdzenie planów pracy Sekcji i Klubu Młodego Nauczyciela
2. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w celu uaktywnienia KMN
3. Organizacja szkolenia uzupełniającego dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy
4. Promocja ZNP w środowisku lokalnym: - newsletter - Ogniskowiec - wydawnictwa związkowe - publikacje w prasie lokalnej i związkowej - prowadzenie Kroniki Oddziałowej i Sekcji Emerytów
5. Udział w badaniu ankietowym ZNP w sprawie realizacji art. 42 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela

przewodniczący Sekcji i KMN
Przewodniczący Sekcji i KMN
Koordynator ZSIP


Kol. R. Zborowska, Prezes Wiceprezes


Prezesi Ognisk ZNP

 

 5 marzec 2011Termin do 15. 03. 2011
IV 1. Analiza realizacji zadań statutowych w planach pracy w Ogniskach
2. Udział członków Zarządu Oddziału w zebraniach i szkoleniach na szczeblu okręgowym
3. Udział w szkoleniu grupy „ 100” w Zakopanem
4. Uczestnictwo w XXVI NDPiP w Oświęcimiu- zorganizowanie grupy młodzieży z ZSE lub ZSO – w żywej lekcji historii
5. Analiza materiałów z przeglądów wiosennych uzyskanych od ZSIP
Prezes, Członkowie Zarządu Członkowie Prezydium

Prezes Oddziału


Udział pocztu sztandarowego
Koordynator ZSIP
wg zawiadomienia z okręgu

11-12. 04. 2011

27. 04. 2011

termin do końca miesiąca
V 1. Analiza wspólpracy z JST po wyborach samorządowych
2. Szkolenie z zakresu kompetencji organów statutowych ZNP w świetle uprawnień Ogniska ZNP
3. Udział w VI Zlocie KMN i V Ogólnopolskim Pikniku Jurajskim
4. Regulaminy i instrukcje wewnątrzzwiązkowe – wdrożenie w placówkach
5. Udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli – informacje podstawowe

Cały Zarząd
Prezes, Wiceprezes

Przedstawicielki Zarządu z SWP
Prezesi Ognisk ZNP
Prezes i Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP oraz Sekretarz

 


Jedniodniowe wyjazdowe połączone z ogniskiem
wg terminów z JST
VI 1. Analiza wniosków z konferencji oddziałowej
2. Organizacja zebrania otwartego dla prac. niepedagogicznych
3. Zatwierdzenie planu dyżurów wakacyjnych – informacja w gablocie
4. Udział w letniej sesji w Komisjach Kwalifikacyjnych dla nauczycieli dyplomowanych i Komisjach Egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych.
Prezes Oddziału
Przewodnicząca i Zarząd SPAiO
Biuro ZNP
 
IX 1. Działalność Klubu Młodego Nauczyciela, Prezesów Ognisk ZNP SPAiO, SWP – ognisko integracyjne
2. Informacja o dzialalności Oddziału w okresie wakacyjnym
3. Szkolenie dla ZSIP oraz omówienie powakacyjnych przeglądów w placówkach oświatowych.
4. Wnioski do JST w sprawie budżetu na 2012 r.
5. Przygotowania do obchodów DEN dla SEiR
Prezes, przewodnicząca KMN

Prezes, Przewodniczący Sekcji

Koordynator ZSIP
Zarząd SPAiO
Zarząd SEiR
Termin do uzgodnienia

Do 15 września 2011 r.
  1. Udział w Rajdzie Rodzinnym Pracowników Oświaty w Jaworzu 2. Udział w IX Dnia Związkowca w Bielsku - Białej 3. Uprawnienia Ognisk ZNP – analiza, trudności w placówkach 4. Udział w obchodach DEN w gminie i powiecie. 5. DEN dla SEiR. Biuro ZNP KMN Prezesi Ognisk Sekretarz, Wiceprezes, Prezes Przewodniczący Sekcji październik 2011 r. 22 października 2011 r.
XI 1. Doskonalenie form pracy działalności wewnątrzzwiązkowej: - wzmocnienie roli Ognisk, - nabór nowych członków.
2. Całoroczne uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami JST d/s wynagradzania, spraw kadrowych i organizacyjnych
3. Przygotowanie do obchodów 70 – lecia Oddziału ZNP
4. Uczestnictwo w szkoleniu grupy „ 100 ” ZG ZNP
Zarząd, Prezesi Ognisk ZNP


Prezes, Członkowie Zarządu
listopad 2011
XII 1. Udział w Komisjach Kwalifikacyjnych dla nauczycieli dyplomowanych.
2. Przedstawienie projektów :
a. planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2012
b. budżetu Zarządu Oddziału ZNP na rok 2012
3. Przedsięwzięcie polegające na stosowaniu przygotowanych przez ZG ZNP nowych technologii w pozyskiwaniu nowych członków
4. Analiza realizacja uchwał XL KZD w Warszawie


Prezes Oddziału

Zarząd Oddziału, Prezesi Ognisk ZNPAnaliza materiałów i uchwał ze Zjazdu Delegatów z Warszawie

 Przyjęty uchwałą nr 1 / 01 / 2011 Zarządu Oddziału ZNP w Pszczynie w dniu 20 stycznia 2011 r.